Anunț de selecție Parteneri în cadrul Programului RO-CULTURA pentru proiectul „Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Baritiu”

Social

În conformitate cu prevederile Regulamentului  privind implementarea Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2014-2021 si ale OUG nr. 34/2017;

Primaria Municipiului Timisoara anunţă intenţia de a selecta unul sau mai mulţi parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea unui proiect, potrivit condiţiilor de mai jos.

Propunerea de proiect va fi depusă spre finanţare în cadrul programului de finanţare RO-CULTURA, apelul de proiecte Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Documentele apelului de proiecte pot fi consultate la adresa:  https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

1. Informaţii despre proiect
Titlul proiectului: Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Baritiu

Primaria Municipiului Timisoara  doreste sa implementeze un proiect prin intermediul căruia să realizeze restaurarea şi punerea în valoare a Turnului Apa Iosefin, monument istoric înregistrat cu codul LMI TM-II-m-A-06122  în Lista Monumentelor Istorice.  
Turnul de apă din Iosefin a fost ridicat între anii 1913–1914 de cunos¬cutul arhitect Szekely Laszlo, aflându-se pe lista monumentelor istorice ale Timişoarei. Turnul, cu înălțimea de 52 m, a funcţionat până la punerea în funcţiune a uzinelor de apă, iar de aproape 60 de ani nu mai are nici o întrebuinţare, devenind în ultimii ani, doar subiect pentru pasionații de fotografie. Din punct de vedere al  plasticii urbanistice, turnul domină architectural peisajul urban al zonei din jur.

În momentul actual, în condiţiile deteriorărilor avansate suferite de monumentele istorice, precum Turnul de apă din Iosefin, calitatea urbană a zonei este în scădere, prezentând disfuncţionalităţi, scăderea numărului de turişti, ceea ce poate conduce în timp la o scădere a potenţialului turistic şi economic al municipiului Timişoara. Atât locuitorii municipiului Timişoara, cât şi potenţialii turişti nu sunt conştienţi de valoarea istorică a acestor monumente, marcate pe deplin prin lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare din ultimii ani, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem de semnalizare şi orientare turistică adecvat.

Principalele activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

A1. Restaurarea Turnului Apa Iosefin situat pe str. Gh. Barițiu, Timisoara
A2. Derularea planului de valorificare culturală şi economică a Centrului Cultural – Turn de Apă Iosefin

Partenerul de proiect va fi implicat în activitatea A2. În cadrul procesului de dezvoltare a propunerii de proiect, organizaţia selectată va participa la elaborarea planului de valorificare culturală şi economică a monumentului, urmând ca în etapa de implementare acesta să fie responsabil cu implementarea.

Revitalizarea/ punerea în valoare a obiectivului restaurate se va efectua prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activităti:
• activități ce vizează promovarea patrimoniului cultural mobil;
• activități ce vizează promovarea patrimoniului imaterial sub toate formele lui, inclusiv obiceiurile populare şi artizanatul;
• activități de educație culturală și artistică, precum și promovarea înțelegerii importanței pe care o au protejarea și promovarea diversității formelor de expresie culturală prin programe educaționale și de sporire a sensibilizării publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii;
• activități de scriere, editare, producție, distribuție, digitizare și publicare a operelor muzicale și literare, inclusiv a traducerilor;
• organizarea de evenimentele culturale, cum ar fi festivalurile, expoziţiile şi alte activităţi culturale similare;
• schimb de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
• inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora;
• dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
• dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață;
• promovarea diversității culturale;
• implementarea de inițiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
• susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare;

Organizaţiile interesate sunt invitate să consulte pe site-ul finanţatorului formatul-model pe care va trebui să-l aibă planul de valorificare a monumentului istoric.

2. Condiţii de participare în calitate de partener

Organizaţia care va fi selectată în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect va trebui să îndeplinească cerinţele generale de eligibilitate specificate în documentele apelului de proiecte Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Acestea suntprezentate în ghidul solicitantului, document care poate fi consultat la adresa:
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

Partenerul de proiect eligibil este entitatea care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:
a. are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
b. se încadrează în una dintre următoarele categorii:
• organizație neguvernamentală, care:
– este ONG în sensul definiției de la secțiunea 5 a  Ghidului solicitantului și
– este constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundații) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare și
– a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
– activitatea sa, conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
– poate desfășura activitățile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;

• societate comercială, care:
– este constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile (republicată), cu modificările şi completările ulterioare și
– se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
– a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
– activitatea sa, conform documentelor statutare/ constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
– domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);

• societate cooperativă, care:
– este constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), cu modificările şi completările ulterioare și
– se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE) și
– a fost înființată în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte) și
– activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 și
– domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect și relevant/-e din perspectiva activităților derulate de partener în cadrul proiectului este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societății la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC);

• instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.).

3. Calendarul procedurii de selecţie

Publicarea anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 07.10.2019
Data limită a depunerii dosarului de înscriere: 18.10.2019 ora 14:00
Data publicării anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selecţie: 21.10.2019

4. Modalităţi de transmitere a propunerilor

Entităţile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunţ de intenţie vor transmite prin poştă sau vor depune direct în plic sigilat cu menţiunea „Participare selecţie partener în proiectul “Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Baritiu” – in atentia Directia Dezvoltare, la Primaria Municipiului Timisoara, Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030, sau prin email, în format scanat, la adresa roxana.canceal@primariatm.ro, următoarele documente:

1. Scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener – Anexa 1;
2. Fişa partenerului – Anexa 2;
3. CV-urile persoanelor care vor fi implicate în proiect din partea partenerului, în format EUROPASS;
4. Raportul de activitate pe anii 2018 şi 2017;
5. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect – în copie;
6. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale.

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile cadru ale proiectului în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea adusă proiectului.

Pentru organizaţia care va fi selectată ca partener, se impune ca înainte de încheierea acordului de parteneriat aceştia să prezinte extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor nu mai vechi de 30 de zile sau certificatul constatator al ONRC, după caz.

5. Criterii de verificare a conformităţii administrative
Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ̦, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după̆ caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 60 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 60 de puncte.

Rezultatul selecţiei va fi publicat în data de 21.10.2019 pe site-ul www.primariatm.ro
, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului – Anexa nr. 2.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.