Invitație de participare privind procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciului de acordare de credit privind refinanțarea împrumuturilor reprezentand datoria publica locală

Divertisment

Către: Operatorii economici interesați

1. Autoritatea contractantă – Municipiul Timişoara prin Primar, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1, Tel +40 256408478, are onoarea să vă invite să participaţi la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciului de acordare de credit privind refinanțarea împrumuturilor reprezentand datoria publica locală; Cod CPV 66171000-5 “Servicii de acordare de credit”;
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: exceptie de la prevederile conform preverilor art. 29 alin (1) litera f) din Legea 98/2016.
3. Sursa de finanţare a contractului care urmează sa fie atribuit: Buget local,
4. Valoarea estimată: 91.827.266,54 lei .
5. Durata contractului: 15 ani de la semnarea acestuia de către părți.
6. Oferta depusă de D-voastră trebuie sa cuprindă:
Propunerea tehnică: se va elabora astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini, anexat prezentei.
Propunerea financiară va conţine: – formularul de ofertă conform Formular 3 și Anexa 1 la Formularul 3, care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, impreuna cu un exemplar din contractul de credit și contractul de ipotecă mobiliară propus si un exemplar al condițiilor generale de afaceri, după caz.
7. Limba de redactare a ofertei: limba română
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 120 zile
9. Preţul ofertei este ferm în lei. Ofertele de finanțare vor fi negociate individual cu fiecare ofertant.
o    Actualizarea preţului contractului se va face potrivit indicelui de referință ROBOR6M
10. La oferta de baza:
o    NU se accepta oferte alternative
11. Adresa la care se depune oferta: sediul autorității contractante.
12. Data, ora limită pentru depunerea ofertei: 13.12.2019, ora 10:00 a zilei.
13. Data si ora deschidere oferta: 13.12.2019, ora 10:30
14. Anexăm documentaţia de atribuire, respectiv: Caiet sarcini, formulare tipizate.
Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la Serviciul Buget-Direcția Economică, Tel: 0256-408339 Direcția Economică

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.