Ziua alegerilor locale

Politic

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 750/18.VIII.2020 11
ACTE ALE AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

HOTĂRÂRE pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
Având în vedere dispozițiile art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora,văzând prevederile art. 89 și 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de prevederile art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 15/2016 privind procedura de acreditare la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2016, republicată,având în vedere prevederile art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu
modificările ulterioare,văzând dispozițiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice
locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, luând în considerare faptul că adeverințele eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă vizează, potrivit legii, condiții care trebuie să fie îndeplinite de organizațiile neguvernamentale din România,văzând că legiuitorul a prevăzut, în mod expres, că, pentru a solicita acreditarea de observatori interni, organizațiile
neguvernamentale trebuie să fie legal constituite cu cel puțin 6 luni înainte de ziua de referință și să aibă ca obiect principal de activitate apărarea democrației și a drepturilor omului,ținând cont de rolul mass-mediei în organizarea scrutinelor democratice, corecte și transparente,observând Recomandarea CM/Rec (2011) 7 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei pentru statele membre privind o nouă noțiune a mass-mediei, precum și prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 100 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,văzând punctul de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal prin Adresa nr. 16.539 din 13.08.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 11.778 din 17.08.2020,în temeiul art. 89 alin. (10) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — (1) Pentru acreditarea la alegerile pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020, asociația sau
fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală
Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 1, până cel mai târziu cu 8 zile înaintea datei alegerilor.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o copie a
statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din
care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de
apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal
constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin
fax, poștă sau e-mail.
(4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea
Electorală Permanentă eliberează asociațiilor și fundațiilor din
România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (3)
din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea
Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările
ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. — (1) Pe baza documentului de acreditare emis de
către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația sau fundația
poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu
au apartenență politică.
(2) Asociațiile și fundațiile acreditate de către Autoritatea
Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru
observatorii lor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(3) Observatorii interni pot asista la operațiunile birourilor
electorale ale secțiilor de votare și numai pe baza ecusonului
prevăzut la alin. (2), însoțit de actul de identitate.

Art. 3. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează,
la cerere, reprezentanții instituțiilor mass-media străine.
(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax,
poștă sau e-mail.
(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile
documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor
emise de instituții mass-media străine, redactate în limba
română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de
jurnalist.
(4) Reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin
carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor
Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar
cererea de acreditare.

Art. 4. — (1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează,
la cerere, observatori internaționali.
(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax,
poștă sau e-mail.
(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile
documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 750/18.VIII.2020
emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară
activități în domeniul electoral, redactate în limba română,
engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care
solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau
recomandate să observe alegerile pentru autoritățile
administrației publice locale din anul 2020.
Art. 5. — Modelul documentului de acreditare a
observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor massmedia străine este prevăzut în anexa nr. 4.
Art. 6. — Observatorii internaționali și reprezentanții
instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor
electorale ale secțiilor de votare numai pe baza documentului de
acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care
este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.
Art. 7. — Documentele de acreditare emise de Autoritatea
Electorală Permanentă sunt valabile și în cazul organizării unui
nou tur de scrutin în situația prevăzută de art. 101 alin. (3) din
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice
locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 8. — (1) Reprezentanții instituțiilor mass-media
românești au acces în secțiile de votare și pot asista la
operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai în
baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist, începând
cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de
către membrii biroului electoral al secției de votare a procesuluiverbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă.
(2) Reprezentanții instituțiilor mass-media românești nu pot
interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor,
având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului
electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de
propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a
prevederilor legale atrag îndepărtarea imediată a persoanei
respective din secția de votare.
(3) Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din zona de
votare și localul secției de votare vor putea fi efectuate fără a
aduce atingere secretului votului și cu respectarea dispozițiilor
art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 9. — Anexele nr. 1—4 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 10. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
Președintele Autorității Electorale Permanente,
Constantin-Florin Mitulețu-Buică
Contrasemnează:
Vicepreședinte, Marian Muhuleț
Vicepreședinte,Vajda Zsombor


ANEXA Nr. 1
Modelul cererii de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

Către:
Autoritatea Electorală Permanentă
Subsemnatul, ………………………………………………………………………1), …………………………………………………………………….2)
în cadrul ………………………………………………………………………………………………………….3), solicit, în baza art. 5 din Legea nr. 135/2020
privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru
buna organizare și desfășurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.
………………………..4)

Data …………………………..
Date de contact: ………………………5)
1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea.
2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în asociație sau fundație.
3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației.
4) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila asociației sau fundației.
5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul asociației sau fundației care face cererea, după caz.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 750/18.VIII.2020 13
ANEXA Nr. 2
Modelul documentului de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile
pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

ACREDITARE
Nr. ………….
Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ………………../……………., formulată de …………………………………………………. 1),
în temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează ……………………………………….1) la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.
Președinte,
……………………………2)
N O T E:
— Pe baza documentului de acreditare, asociația sau fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care
nu au apartenență politică.
— Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul
încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării
în secția respectivă, numai pe baza ecusonului emis de către asociația sau fundația acreditată de către Autoritatea Electorală
Permanentă, însoțit de actul de identitate.
— Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a
sesiza în scris președintele biroului electoral al secției de votare în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă
electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării
de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de
votare.
— La biroul electoral al secției de votare, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul
de vot de către președintele biroului electoral al secției de votare.
1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației care a formulat cererea.
2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.

ANEXA Nr. 3
Modelul ecusonului care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
ALEGERILE PENTRU AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN ANUL 2020 OBSERVATOR INTERN
Denumire O.N.G. ………………………..
Numărul acreditării …………………….
Prenume și nume observator ……….
………1)
L.S.2)
N O T E:
— Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociația sau fundația acreditată care a
desemnat observatorii, cu condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.
— Observatorul intern poate asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului emis
de către asociația sau fundația românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.
1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al asociației sau fundației, precum și semnătura olografă a acestuia.
2) Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 750/18.VIII.2020
ANEXA Nr. 4
Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
ACREDITARE
Nr. ………….
Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ………………………………/……………………………. ,
în temeiul art. 5 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din
anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează pe doamna/domnul……………………………………….1) în vederea
observării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020.
Președinte,
 2)

N O T E:
— Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.
— Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar, în ziua votării, îndepărtarea
imediată a persoanei respective din secția de votare.
— La biroul electoral al secției de votare persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul de vot de către președintele biroului electoral al secției de votare.
1) Se înscriu prenumele și numele observatorului internațional sau ale reprezentantului instituției mass-media străine, după caz.
2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.