Anunţ de participare privind depunerea de proiecte de activitate sportivă pentru finanțarea de la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri sportive de drept public

Social

1. Municipiul Timisoara anunta acordarea de finantari de la bugetul local, pentru anul de executie bugetara 2019, pentru proiecte de activitate sportivă, prin proiectele sportive de utilitate publică: „Promovarea sportului de performanţă“, „Sportul pentru toţi“, „Redescoperă oina“ si „România în mişcare“ iniţiate de cluburi sportive de drept public, unităţi şi instituţii de învăţământ – prin asociaţiile sportive şcolare şi universitare, Federaţia Sportului Şcolar şi Federaţia Sportului Universitar, federați sportive naționale, alte organizaţii sportive.

Municipiul Timişoara invită solicitanţii-persoane juridice fără scop patrimonial, să depună documentaţia în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă.
Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de finanţare este prevăzuta în Regulamentul privind finanţarea de la bugetul local a proiectelor iniţiate de către structuri sportive de drept public, unități și instituții de învățământ, alte organizații sportive, din cadrul programelor sportive de utilitate publică – aprobat prin HCLMT nr.332/14.06.2019.

2. Sursa de finanţare: bugetul local al Municipiului Timişoara. Suma alocata este in cuantum de 250.000 lei.

3. Dosarul de solicitare a finantarii va cuprinde urmatoarele documente:
1)cerere de finanţare tip – Anexa 1.1 din Regulament cu anexele aferente;
a. Raport de activitate pe anul precedent-Anexa 1.1- a la Cererea de finanţare, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare, avizat de Direcţia pentru Sport şi Tineret Timiş;
b.Declaraţia de imparţialitate -Anexa 1.1-.b la Cererea de finanţare;
c.Declaraţia conform Ordinului 664/2018 – Anexa 1.1-.c la Cererea de finanţare;
d.Rezultate sportive obţinute/acţiuni sportive în anul competiţional anterior-Anexa 1.1-d la Cererea de finanţare;
e.Tabel nominal cu sportivii selecţionaţi în loturile olimpice, loturile naţionale de seniori/tineret/juniori/cadeţi- Anexa1.1-e la cererea de finanţare; ( pentru structuri sportive cu activitate de performanţă);
f.Tabel nominal cu sportivii juniori promovaţi către structurile sportive de seniori(pentru structuri sportive cu secţii de juniori)- Anexa 1.1-f la Cererea de finanţare;
g.Scopul/obiectivele/indicatorii propuşi pentru proiect – Anexa 1.1-g la Cererea de finanţare;
2)bugetul de venituri şi cheltuieli al programului/proiectului sportiv – Anexa 1.2;
3)declaraţie pe proprie răspundere disponibilitate financiară – Anexa 1.3- referitor la dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi, cu ajutorul unuia dintre documentele de mai jos:
     – contracte de sponsorizare/ donaţii;
     – extras de cont, ce dovedeşte disponibilitatea financiară pentru proiect;
4)declaraţia preşedintelui/directorului structurii sportive sau organizaţiei, privind reprezentanţii legali ai structurii sportive/organizaţiei, cu atribuţii în derularea proiectului de sport; după caz, împuternicirea de către preşedintele/directorul structurii sportive/ organizaţiei a responsabilului de proiect de sport pentru derularea acestuia-Anexa 1.4;
5) curriculum vitae al  coordonatorului de proiect – Anexa 1.5; documentul trebuie să releve experienţa în domeniul derulării de proiecte sportive, calificări relevante în domeniu, precum şi experienţa în domeniul sportiv, după caz;
6) copii după statut şi actul constitutiv/copie după acte administrative de infiinţare(ordin al ministrului educaţiei naţionale sau ministrul educaţiei cercetări tineretului şi sportului), precum şi modificările aduse acestora;
7) copie după hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă; copii după hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;
8) copie după certificatul de identitate sportivă şi avizul de constituire/autorizaţie de funcţionare( pentru structuri sportive);
9) copie după dovada de sediu în Timişoara; exceptie fac structuri sportive, organizaţii din alte localităţi (cluburi,federaţii naţionale,organizaţii), care organizează în Timişoara evenimente / competiţii de interes public pentru municipiul Timişoara şi România.
10) dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană, după caz(pentru structuri sportive);
11) adeverinţă de la federaţia sportivă naţională care să ateste că activităţile/acţiunile din proiectul sportiv depus de solicitant se încadrează în sportul amator pentru seniori şi/sau la nivel de tineret/ juniori/ cadeţi (conform excepţiilor din  jurisprudenţa europeană privind ajutorul de stat), respectiv cu privire la sportivii clubului, dacă sunt sportivi profesionişti sau/şi sportivi amatori, în înţelesul art.14 din Legea nr.69/2000,(pentru programul ”Promovarea Sportului de performanţă”);
12) copie după situaţia financiară anuală(bilanţ) la data de 31 decembrie a anului precedent, cu dovada înregistrarii la administraţia finanţelor publice;
13) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara care să ateste situaţia privind plata impozitelor şi taxelor la bugetul general consolidat, valabil la data prezentării acestuia, în original;
14) certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara care sa ateste situaţia privind plata impozitelor şi taxelor la bugetul local, valabil la data prezentării acestuia, în original;
15) copie după certificatul de înregistrare fiscală;
16)certificat de grefă sau alt document eliberat de Judecătoria Timişoara sau altă autoritate competentă, care să ateste faptul ca beneficiarii nu fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori nu se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
17) documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorităţi locale/centrale sau cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, dacă este cazul;
18)  alte documente considerate relevante de către aplicant în susţinerea proiectului.

4. Durata actiunilor cuprinse in proiect: 01.10.2019-08.12.2019;

5. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 16.09.2019 orele 16:00;

6. Documentaţia mentionata la punctul 3 se va depune într-un exemplar tipărit şi pe suport CD în format editabil, la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, situată pe Bd. C. D. Loga nr. 1- Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii, camera 12, pentru Compartiment Sport.

7. Evaluarea si selectia proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare,analiză si selectie, în perioada 17.09.2019-27.09.2019;

8. Data, ora si locul deschiderii propunerilor de proiect: 17.09.2019, orele 10:00, sediul Municipiului Timişoara, cam.1 – Compartiment Sport;

 VICEPRIMAR,                                                               
 Dan Diaconu           

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.