HOTĂRÂRE privind instituirea măsurii de carantinare zonală pentru MUNICIPIUL TIMIȘOARA, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, COMUNA GHIRODA, COMUNA GIROC ȘI COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL TIMIȘ

Social

Potrivit prevederilor:
– Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii
de risc epidemiologic şi biologic;
– Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
– O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 15/2005 şi ordonanţa de urgenţă nr.
1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
– H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
– H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu
data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
– art. 11 din H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru
situații de urgenta, cu modificările si completările ulterioare
Ținând cont de propunerea Direcției de Sănătate Publică Timiș cu nr. 6110/05.03.2021
și avizul nr. 520/05.03.2021 al Institutului Național de Sănătate Publică – Centrul Național de
Supraveghere și Combatere al Bolilor;
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, întrunit în ședință extraordinară:

HOTĂRĂȘTE

Articolul 1

(1) Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției
emiterea Ordinului Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență privind instituirea
măsurii de carantină zonală pentru MUNICIPIUL TIMIȘOARA, COMUNA MOȘNIȚA
NOUĂ, COMUNA GHIRODA, COMUNA GIROC ȘI COMUNA DUMBRĂVIȚA, JUDEȚUL
TIMIȘ, pe o perioadă de 14 zile , începând cu data de 08 martie 2021 ora 00:00.
.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele
coordonate geografice:
45°49’22.5″N 21°09’20.9″E; 45°41’14.8″N 21°08’28.8″E; 45°40’57.8″N 21°19’07.5″E;
45°42’50.9″N 21°23’19.6″E; 45°45’52.8″N 21°20’28.1″E; 45°49’29.9″N 21°19’49.6″E

Articolul 2

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces
decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi
forestiere.

Articolul 3

Circulaţia şi staţionarea în spaţiile publice, din interiorul zonei carantinate, a persoanelor
este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria
răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Articolul 4

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent
sau tranzitează zona menţionată la art. 1:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate;
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării
acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie
pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după
caz;
3. în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de
desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale
persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare
desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în
intervalul 10,00-13,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în
intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 13,00-20,00;
c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă;
d)deplasările scurte în apropierea locuinței/gospodăriei legate de activitatea fizică
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum
şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;
f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate și/sau eliberarea de
documente necesare pentru obținerea unor drepturi;
j) deplasare în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere;
k)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
l)pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a
vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea
unui document justificativ;
m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie,
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;
4. în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d);
5. în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru:
a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi
aprovizionarea populaţiei;
b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară în zona
carantinată activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii
naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi
protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, comerţ şi alimentaţiei publice,
comunicaţiilor şi transporturilor;
c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în
afara zonei carantinate;
d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse
agroalimentare;
e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor
de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de
familie;
f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă;
g)urgenţe medicale;
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa
eliberată de angajator, cu precizarea programului de lucru sau o declaraţie pe propria
răspundere cu precizarea intervalului orar necesar desfășurării activității;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere,
completată în prealabil;
8. declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data
naşterii, adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării,
data completării şi semnătura, precum și intervalul orar necesar desfășurării activității;
9. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari
de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri;
10. se permite tranzitarea zonei carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe
raza acestora, fiind interzisă oprirea în localităţi;
11. prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiș
se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zonele respective acestea urmând a fi
aduse la cunoștința populației prin intermediul mass-mediei;
12. se permite oficierea slujbelor religioase cu participarea credincioșilor doar în exteriorul
clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru
evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 4 mp/persoană, cu
respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului
sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
13. se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu
participarea a maximum 20 de persoane;
14. se permite oficierea stărilor civile cu prezenţa a maximum 20 de persoane în exteriorul
clădirii şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecţie
sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor
interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
şi completările ulterioare.
15. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi
gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi
deschise;
16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din zona carantinată şi
asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Timiș
și/sau Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiș, după caz;

Articolul 5

(1) În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi.
1. organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise
şi deschise;
2. organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar
fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice,
de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul
clădirilor;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc;
5. organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr.
60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată;
6. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor;
7. activităţi culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în spaţii închise sau deschise;
8. toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în
spatii închise sau deschise, inclusiv săli de fitness, cu excepţia evenimentelor profesioniste
organizate de federaţiile de profil;
9. organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor,
iarmaroacelor şi piețelor de vechituri.
(2) Prin excepție de la prevederile alineatului (1) este permisă activitatea de comercializare
a florilor/aranjamentelor florale în data de 08 martie 2021.

Articolul 6

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20,00, cu excepţia farmaciilor
şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program nonstop.
(2)Se limitează numărul de persoane în incinta
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu
respectarea normelor de distanţare fizică.
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel
încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare.

Articolul 7

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor.
Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport
astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică.
Articolul 8
Începând cu data de 13.03.2021, ora 05:00, în zilele de sâmbătă și duminică, centrele
comerciale își vor suspenda temporar activitatea pe perioada aplicării măsurii carantinei
zonale, cu excepția operatorilor economici care comercializează produse alimentare,
farmaciilor, curățătoriilor, magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de
companie. Vor putea comercializa în zilele de sâmbătă și duminică produse alimentare,
băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, operatorii economici din
centrele comerciale (zona de fast-food). Își suspendă temporar activitatea, în zilele de
sâmbătă și duminică pe perioada aplicării măsurii carantinei inclusiv operatorii economici din
centrele comerciale care au acces din exterior (parcare) în magazinele comerciale.

Articolul 9

Începând cu data de 13.03.2021, ora 05:00, agenții/operatorii economici în domeniul
comercializării produselor nealimentare își vor suspenda temporar activitatea pe perioada
aplicării măsurii în zilele de sâmbătă și duminică, cu excepția operatorilor economici care
comercializează produse alimentare, farmaciilor, curățătoriilor, magazinelor care
comercializează hrană pentru animalele de companie.

Articolul 10

Măsurile stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri vor fi comunicate autorităţilor publice
locale şi vor fi aduse la cunoştinţa populaţiei, prin utilizarea sistemului RO-ALERT, precum și
prin alte mijloace.

Articolul 11

Având în vedere includerea în perimetrul vizat de prezenta hotărâre a comunelor Moșnița
Nouă și Dumbrăvița, se propune încetarea aplicabilității Ordinelor șefului Departamentului
pentru Situații de Urgență numerele 6558/03.03.2021 și 6551/02.03.2021.
Articolul 12
Comandantul acțiunii se numește Inspectorul Șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean
Timiș – col. Slev Nicolae.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Timiș
PREFECT
ZOLTAN NEMETH

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.