Consilul Local al Municipiului Timișoara organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes

Social

Consilul Local al Municipiului Timișoara organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, al carui management a fost transferat catre Consiliul Local Municipiului Timisoara impreuna cu Consiliul de Administratie al acestuia.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Municipiului Timisoara, Bd. C.D. Loga nr.1 in perioada 10 aprilie – 16 aprilie 2020 si consta in patru etape, dupa cum urmeaza:
a) etapa I – selectia dosarelor depuse de candidati;
b) etapa a II-a – evaluarea proiectelor de management depuse de candidati;
c) etapa a III-a – proba scrisa;
d) etapa a VI-a – sustinerea proiectului de management de catre candidati si interviul

Proba scrisa se va desfasura la data de 10 aprilie, ora 10:00.
Participa la proba scrisa a concursului candidatii care au fost declarati admisi la selectia de dosare si care au obtinut cel putin nota 7 la evaluarea proiectelor de management.
La concurs se pot inscrie persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma, in specialitatea medicina;
b) pentru spitalele clinice in care se desfasoara activitate de invatamant si cercetare stiintifica medicala canditatii trebuie sa fie cadre universitare sau medici primari si sa fie absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar;
c) sa aiba o vechime minima de 5 ani in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei de manager;
d) sa aiba capacitatea de exercitiu deplina;
e) sa fie apt din punct de vedere medical;
f) sa nu aiba virsta de pensionare, conform legii;
g) sa nu fi suferit condamnari penale definitive/sa nu fie in curs de urmarire penala;
h) sa nu fi fost sanctionat pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal;
i) sa nu se afle intr-o situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, asa cum sunt definite prin art. 178 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.

Dosarul de inscriere curpinde, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
a. cererea de inscriere;
b. copia legalizata a actului de identitate;
c. copiile legalizate ale diplomelor de studii si ale altor acte care atesta afectuarea specializarilor de la conditiile de inscriere lit. b), c);
d. curriculum vitae;
e. copia legalizata a carnetului de munca + adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor;
f. cazierul judiciar;
g. adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata de catre medical de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice si contine mentiunea ‘’ apt pentru acte decizionale’’
h. declaratia de propria raspundere care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica;
i. declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla intr-o situatie de incompatibilitate sau conflict de interese asa cum sunt definite prin art. 178 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
j. declaratie pe propria raspundere ca nu a fost sanctionat pentru incalcarea dispozitiilor legale in domeniul fiscal;
k. declaratie de propria raspundere ca in cazul promovarii concursului si ocuparii postului de manager nu va fi in situatia cumulului de functii cu alte functii care nu se desfasoara in interiorul spitalului;
l. proiectul de management – pe support hartie.

Daca este cazul, la documentele de mai sus se mai adauga copia legalizata a actelor prin care candidatii si-au schimbat numele. Actele doveditoare prevazute mai sus pot fi completate si cu alte dovezi care sa ateste indeplinirea conditiilor cerute.
Dosarele de inscriere se depun la sediul Primariei Municipiului Timisoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, la registratura institutiei – camera 12, parter, in termen de 30 de zile de la data publicarii si afisarii anuntului.

Tema proiectului este “ Eficientizarea activitatii desfasurate Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes’’, in cadrul caruia se vor acoperi urmatoarele aspecte: analiza, evaluarea si eficientizarea serviciilor de sanatate furnizate de spital; analiza, evaluarea si eficientizarea situatiei economic-financiare a spitalului, vizand inclusive achiziitile publice si planul de investitii; analiza, evaluarea si eficientizarea resurselor umane, inclusiv propunerea structurii organizatorice; planul de management pe perioada mandatului.

Structura minimala a proiectului de management:
A. Descrierea situatiei actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari;
C. Identificarea problemelor critice si propunerea solutiilor de limitare sau/si eliminare a acestora;
D. Dezvoltarea planului de management in vederea eficientizarii activitatii spitalului:

 1. Scop;
 2. Obiective-indicatori;
 3. Activitati necesare de desfasurare pentru atingerea fiecarui obiectiv;
  a) definire;
  b) incadrarea in timp;
  c) resurse necesare – umane, material, financiare;
  d) responsabilitati
 4. Rezultate asteptate;
 5. Monitorizare – indicatori;
 6. Evaluare – indicatori.

Informatiile necesare elaborarii proiectelor de management se pot obtine de la Consiliul de Administratie al spitalului si vizeaza:

 1. proiectul contractului de management
 2. regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern al spitalului public, structura organizatorica;
 3. bugetul de venituri si cheltuieli aprobate;
 4. ultimele doua bilanturi contabile anuale cu anexele vizate de Directia generala a finantelor publice, precum si indicatorii de referinta din ultimul an;
 5. alte informatii necesare elaborarii proiectului de management;
 6. elemente particulare ale bibliografiei.

Bibliografie : https://www.primariatm.ro/uploads/files/comunicate_net_2020/Bibliogragie_Spitale.pdf

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.