Evaluarea şomajului tehnic la nivelul judeţului Timiş în perioada martie-aprilie 2020

Social

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate şi peste 5.800 au decedat, precum şi declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11.03.2020, în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecţiei,luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de
sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României a adoptat OUG 30/2020, actualizată şi completată cu OUG 32/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale, inclusiv acordarea indemnizației pentru perioada de „şomaj tehnic”.

Care este modul de calcul al indemnizației?​
Conform prevederilor art. XI din OUG 30/2020, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, privind decretarea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul
asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020 (5429 lei).
De aceste prevederi beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.
Menționăm că în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia pentru perioada de „şomaj tehnic”, poate fi suplimentată de către angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Perioada pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentele se pot depune:

 • online, pe platforma http://aici.gov.ro, cu semnatură electronică.
  Ce documente se depun?
  Angajatorii vor depune:
 • Cerere semnată de reprezentantul legal al angajatorului conform ordinului ministrului muncii 71/31.03.2020 din Monitorul Oficial 269/31.03.2020
 • Declarație pe proprie răspundere conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 71/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 269/31.03.2020.
 • Lista cu persoanele beneficiare de șomaj tehnic conform Ordinului Ministrului Muncii și Protecției Sociale 71/31.03.2020, publicat în Monitorul Oficial 269/31.03.2020.
  În cazul în care administratorul/reprezentantul legal nu deține semnatură digitală, acesta poate semna documentele olograf și să le depună cu semnătura digitală a imputernicitului.
  Nu este nevoie de certificate de urgență !
  Atenție: Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele aferente Cererii depuse
  Cand se pot depune documentele?
 • online, pe platforma aici.gov.ro, cu semnatură electronică începând cu data de 1 a lunii curente pentru luna anterioară
  În cât timp primesc angajatorii banii?
  Angajatorii care depun la AJOFM Timiş: în 15 zile de la depunere documente, dacă acestea sunt complete și conforme, îndeplinesc în mod cumulatic cerințele de fond și formă
  Care este obligația angajatorului după ce primește banii?​​​​​​
  Să plătească sumele angajaților aflați în șomaj tehnic în 3 zile.
  Excepţii?
  ✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care, cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația în cauză.
  ✓ În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.
  Statistica activităţii de şomaj tehnic
  În perioada lunilor martie-aprilie au fost sute de solicitări de informaţii prin prin telefon şi e-mail din partea angajatorilor.
 • Din punct de vedere statistic acordarea şomajului tehnic a presupus următoarele:
 • În luna martie au fost procesate 2.210 cereri depuse, pentru un număr de 28.926 persoane. Din acestea, 2.112 cereri au fost aprobate şi 98 respinse. Suma plătită angajatorilor care în luna aprilie au solicitat şomaj tehnic pentru luna martie, conform legii, a fost de 18.015.525 lei.

În luna aprilie au fost procesate 5.223 cereri depuse, pentru un număr de 67.875 persoane. Din acestea, 5.192 cereri au fost aprobate şi 31 respinse. Suma plătită angajatorilor care în luna mai au solicitat şomaj tehnic pentru luna aprilie, conform legii, a fost de 118.620.854 lei.

Motive de respingere a solicitărilor de şomaj tehnic:

 • Documente depuse de către angajatori cu sediul social în alt judeţ;
 • Documente depuse de către angajatori care trebuiau transmise altor instituţii – AJPIS Timiş;
 • Suspendarea contractelor de muncă cu alte articole din Codul Muncii – art.50, art.54 – decât cel prevăzut de lege, respectiv art.52, alin.1, lit.c;
 • Documente depuse de către angajatori în luna aprilie pentru luna aprilie, legal documentele prin care este solicitat şomajul tehnic se depun în luna curentă pentru luna anterioară.
  Nu au fost întârzieri la plata şomajului tehnic, datorate atât implicării întregului personal propriu al agenţiei, cât şi sprijinului unor instituţii publice, precum: Instituţia Prefectului Timiş, Direcţia Finanţelor Publice Timiş (Trezoreria), Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială Timiş, Direcția Regională de Statistică Timiș, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Filiala Timiş şi Camera de
  Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara.
  Începând cu data de 1 iunie se pot depune solicitările aferente perioadei 1 – 31 mai 2020.

Director Executiv,
Marcel-Dumitru MICLĂU

Întocmit,
Consilier superior
Adrian Onica

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.
ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor
dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi încălcarea securității datelor cu caracter personal, în
conformitate cu legislaţia în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituţia noastră, dumneavoastră aveţi obligaţia de a respecta prevederile
Regulamentului (UE) 2016.

Anexă

Nr. crt.

Luna Nr. cereri Nr. angajaţi Sume plătite Cereri respinse

 1. Martie 2.204 28.853 18.015.525 lei 98

2. Aprilie 5.223 67.875 118.620.854 lei 31

Total 7.433 96.728 136.636.379 lei 129

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.